Herbol - Herboplus

Je matná, vodouředitelná barva na vnitřní stěny. Je omyvatelná podle DIN 13300, třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2. Lehce se natírá, nestříká a má nízkou spotřebu materiálu. Dodává se v bílém odstínu. Spotřeba - cca 0,16 - 0,22 l/m2 Balení - 12,5 l Nanášení - štětcem, válečkem, stříkáním (také airless) Schnutí - přetíratelný za cca 4 - 5 hod. - zcela proschlý za cca 2 - 3 dny Ředidlo - voda Popis výrobku: Herbol-Herboplus je vnitřní malířská barva bez emisí, bez rozpouštědel, bez změkčovadel. Je matná, vodou ředitelná, třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300. Herbol-Herboplus má velmi dobré krycí schopnosti a je lehce a racionálně zpracovatelná. Hustota: cca 1,6 kg/litr Pojivo: akryl-polymerová disperze Základní odstín: Bílý, tónovatelný Stupeň lesku: matný Struktura nátěru: hladká Vlastnosti podle DIN EN 13300: třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2 při spotřebě 6 m2/l resp. 170 ml/m2, matný, velikost zrna jemná Hraniční hodnoty VOC: 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010), obsahuje max. 1 g/l VOC Skladovatelnost: cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem. Prováděcí údaje: Způsob nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním (také airless) Stříkání airless: zařízení Graco od ST MAX 395 velikost trysky 286 - od x17 šx25 stříkací tlak 150 bar filtr pistole (mesh) 60 úhel nástřiku 40 - 80° Teplota při nanášení: min. + 5 °C pro podklad a vzduch během provádění a schnutí. Spotřeba: cca 170 - 220 ml/m2 na jeden nátěr Doba zasychání: (při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%) přetíratelný za cca 4 - 5 hodin, vyschlý za cca 2 - 3 dny Ředidlo: voda podle potřeby Čištění nářadí: ihned po použití vodou Bezpečnostní opatření: Odpadají. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46).Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Bezpečnostní list pro profesní použití na vyžádání. Důležité upozornění: Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Pracovní postup: Podklad a provedení nátěru: Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkřídovatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným materiálem. Vysprávky fluátujte. Základní nátěr: Omítky vápenocementové a cementové: Nové omítky nechejte min. 2 - 4 týdny (podle teploty a ročního období) vyzrát. Únosné, pevné a běžně savé omítky není nutné opatřovat základním nátěrem. Silně savé, pórovité a pískovaté omítky opatřete základním nátěrem Herbol-Putzgrund* (ředěného podle savosti podkladu 1:1 až 1:3 vody) nebo Herbol- Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1) Sádrové omítky: Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1) nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěny vodou v poměru 1:1). Sádrokartonové desky: Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 ) nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 1:1). Na jemných a broušených přetmelených místech musí být provedena penetrace intenzivně, důkladně vmasírovaná. Dodršení tohoto postupu je nezbytné především u tónovaných odstínů. Beton a pórobeton (vnitřní): Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3) nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1). Pískovec (pouze mrazuvzdorné stavební díly): Pískovcové zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí. Spáry nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné, a zbavené solí a výkvětů. Nátěr se může provádět nejdříve po třech měsících po zhotovení zdiva. Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3) nebo Herbol - Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1). Únosné staré nátěry (matné, slabě savé) dobře přídržné, přetíratelné tapety a strukturované tapety: Není potřeba příprava podkladu, možno přímo natírat. Nesoudržné tapety odstranit, lepidlo omýt. Únosné staré nátěry (lesklé, nesavé): Vrchní vrstvu zdrsnit a odmastit. Základní nátěr Herbol-Putz-Füller bílý*. Staré klihové nátěry: Bezezbytku odstraňte. Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3). nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1). Mezinátěr pro všechny shora uvedené podklady: Pro kontrastní nátěry, pro silně nebo rozdílně savé podklady jeden mezi nátěr Herbol-Herboplus* ředěný max. 10 % vody. Konečný nátěr pro všechny shora uvedené podklady: Hustý, rovnoměrný nátěr Herbol-Herboplus* ředěný max. 5 % vody. Při navazování pokračovat v práci plynule metodou mokrý do mokrého. * Dodržujte údaje uvedené v příslušném technickém listu